ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ให้จัดตั้ง ตม.จว. และด่านเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดแพร่ แยกออกเป็น”ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ ซึ่งเดิมอยู่ในการควบคุมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แยกออกเป็น ”ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่”

พื้นที่รับผิดชอบ

1. อำเภอเมืองแพร่ 2. อำเภอลอง 3. อำเภอวังชิ้น 4. อำเภอสูงเม่น 5. อำเภอร้องกวาง 6. อำเภอสอง 7 .อำเภอเด่นชัย 8. อำเภอหนองม่วงไข่

สถานภาพกำลังพล

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ